bilgi@afyonvagonbakim.gov.tr

0 (272) 213 76 21

0 (272) 215 30 99

CER MÜDÜRLÜĞÜ VE BÜNYESİNDEKİ İŞYERİ AMİRLERİNİN

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN

204 NUMARALI GENEL EMİR

(Genel Müdürlüğün 09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

               Amaç

Madde 1- Bu Genel Emir; Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Cer Müdürlüklerinin görev yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

            Madde 2- Bu Genel Emir; Cer Müdürleri, Cer Müdür Yardımcıları, Cer Başkontrolörleri, Cer Kontrolörleri, Loko Bakım Atelye Müdürleri, Depo Müdürleri, Depo Şefleri, Vagon Bakım ve Onarım Atelye Müdürleri, Elektrik İşleri Müdürleri ile Vagon Servis Şeflerinin  görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

            Madde 3­- Bu genel Emirde geçen,

TCDD:Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Cer Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 4– Cer Müdürü,

 • Çeken ve çekilen araçların güvenli, verimli ve ekonomik olarak işletilmesine yönelik her türlü önlemi almak.
 • Cer Dairesi Başkanlığınca hazırlanan tren işletme programlarına göre bölgelerine tahsis edilen çeken araçların en iyi şekilde çalışmalarını temin etmek ve bu araçların Bölge depoları arasında iş yoğunluğunu da dikkate alarak dağıtımını sağlamak.
 • Bölgelerine tahsis edilmiş veya başka bir bölgenin olup, kendi bölgesinde çalışan çeken araçların kendilerine özgü bakım yönergelerinde belirtilen servis bakımı, periyodik bakım ve onarımlarını teknik emirlere ve yönergelere uygun olarak zamanında yaptırmak,
 • Gerek revizyon ve gerekse ağır hasar nedeniyle ilgili fabrikalara gönderilmesi gereken çeken araçların Cer Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak sevkini sağlamak,
 • Çekilen araçların periyodik bakımları ile hasar ve arıza onarımlarını Cer Dairesi Başkanlığınca hazırlanan programa göre; genel emir, bakım onarım talimatları ve teknik emirlere uygun olarak zamanında yaptırmak, fabrikalara onarım görmesi gereken çekilen araçların ilgili fabrikalarda sevkini sağlamak,
 • Çeken ve çekilen araçlardan kaynaklanan imdat ve gecikmelerin nedenlerini inceleyerek en az düzeye indirmek için gerekli önlemleri almak,
 • Şofaj ve jeneratör vagonlarının ve sofajlı çeken araçların kış aylarında düzenli çalışmalarını sağlamak için, yaz aylarında gerekli bakım ve onarımlarını yaptırmak, ağır hasarlı ve revizyon zamanı gelen şofaj vagonlarının Cer Dairesi Başkanlığının onayı ile ilgili fabrikalara sevkini sağlamak,
 • Yolcu trenlerinin temizlik, ısıtma ve aydınlatılmasında genel teknik emirler doğrultusunda gerekli önlemleri aldırmak,
 • Çeken ve çekilen araçlarda tekerlek apletiliklerini ve bunun sonucu olarak ray kırılma olaylarını önlemek amacıyla bu konudaki teknik emirleri uygulatmak,
 • Çeken ve çekilen araçlardaki demirbaşlar ile kendine bağlı işyerlerinde bulunan; yangına karşı kullanılacak her türlü yangın söndürme cihazlarının her an çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
 • Tren seyirleri ve hız sınırlamalarını, cer araçlarının hız bantları ile trenlerin seyir cetvellerini inceleterek demiryolu trafik kurallarına uymayan personel için caydırıcı önlemler almak,
 • Çeken araçların ve sofaj ve jeneratör vagonlarının tüketmiş oldukları yağ, yakıt ve elektrik enerjisini izleyerek; tüketimlerin yıllık iş programlarında belirtilen değerler üzerinde olması halinde; emrindeki personeli görevlendirerek nedenlerini saptamak, gerekli çözüm yollarını bulmak ve gerekli önlemleri almak,
 • Bölgesinde kendine bağlı işyerlerinde kullanılan demirbaş, yedek parça ve her türlü tüketim malzemelerinin ekonomik kullanılması için gerekli önlemleri almak,
 • Deray ve karambol olaylarında kullanılan derayman vinçleri ile deray imdat vagonlarında bulunan teçhizat ve malzemelerin her an emre hazır, bakımlı ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak,
 • Cer’den kaynaklanan tren kazalarının olmaması için gerekli önlemleri almak,
 • Bölgesinde Cer Atelyeleri, Loko Bakım Atelyeleri, Depolar ve Sundurmalarda bulunan döner köprülerin her an çalışır durumda bulundurulması için gerekli periyodik bakımlarının yaptırılmasını sağlamak,
 • Bölgesinde kendisine bağlı işyerlerindeki boji indirme, transport, vinç kaldırma krikoları ile her türlü taşıma araçlarının her an emre hazır bulundurulması için gerekli periyodik bakım ve onarımlarını yaptırmak.
 • Bölgesinde kendisine bağlı işyerlerindeki sıcak ve soğuk su, buhar, gaz, basınçlı hava, elektrik, patinaj kumu, yakıt ve yağ tesisleri ile bunlarla ilgili teçhizat ve tesisatın, ayrıca; sorumluluğu kendine verilmiş olan kalorifer kazanlarının güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak,
 • Kuruluşumuza ait işyerleri, hizmet evi gibi binaların ısıtılması ve aydınlatılması ile işyerlerinde bakım ve onarım işlerinde kullanılan katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile elektrik enerjisinin ekonomik kullanılması için gerekli önlemleri almak,
 • Bölgesindeki tüm binalar ile sorumluluğuna verilen diğer binaların elektrik tesis ve tesisatlarının güvenli durumda bulundurulmasını sağlamak, gerekli periyodik muayene ve bakımlarını yaptırmak,
 • Bölgesinde kendisine ait bina, tezgah, teçhizat, kaldırma ve taşıma araçları gibi demirbaşların temini için yatırım ve ödenek taleplerini yapmak ve verilen ödeneklere göre yatırım programlarının gerçekleşmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Çeken ve çekilen araçların periyodik bakım ve onarımları için gerekli olan her türlü yedek parça ve tüketim malzemesi ihtiyaçlarının hesabını yapmak ve ekonomik kullanılması için gerekli önlemleri almak,
 • Bölgesinde kendine bağlı işyerlerindeki tüm, tezgah, teçhizat ve tesislerin faal olarak bulundurulması için gerekli yedek parça ve tüketim malzeme ihtiyaçlarını zamanında sağlamak,
 • Bölgesinde kendine bağlı işyerlerindeki her türlü bakım, tezgah ve teçhizatın her an iyi durumda bulundurulması için gerekli periyodik bakım ve onarımlarını yaptırmak,
 • Kış sezonunda çeken ve çekilen araçlar ile kendi sorumluluğu altındaki sabit tesislerin dondan korunması için gerekli önlemleri aldırmak,
 • Bölgesindeki Loko Bakım Atelyeleri, Cer Atelyeleri, Depolar, Sundurmalar, Vagon Bakım Onarım Atelyeleri, Vagon Servis Şefliklerinin; değişen şartlar ve iş hacmine göre kapasitelerinde değişiklik yapılması gerekli durumlarda kapatılması veya yenilerinin açılması konularında önerilerde bulunmak,
 • Cer ve Eğitim Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan eğitim programları çerçevesinde, kendisine bağlı teknik personel, faal personel, memur ve işçilerin Kuruluşumuz içinde veya diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çeşitli kurs seminer, staj gibi eğitim programlarına katılmalarını sağlamak, ihtiyaca göre gerekli görülen personelin iş başı eğitimlerini gerçekleştirmek, eğitim programlarına katılacak elemanları özenle seçtirmek,
 • Kendisine bağlı her kademedeki personelini yakından tanımak, genel ve mesleki bilgi ve becerileri ile kuruluşumuza bağlılıklarının arttırılması ve özellikle morallerinin yüksek tutulması konularında gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kendisine bağlı personelin çalışma durumlarını devamlı izleyerek başarılı olanlarını ödüllendirmek, başarısız personeli başarılı hale getirmek için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Bölge merkezinde kendine bağlı Müdür Yardımcıları. Başkontrolör ve Kontrolörleri ile diğer personelin görev dağılımlarını yapmak.
 • Kendisine bağlı personelin hakedişleri ile demirbaş ve tüketim malzemesi modellerini incelemek veya inceletmek suretiyle onaylamak,
 • Yıllık iş programları ve bu programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda yıllık cer bütçesini hazırlamak, onaylanan bütçedeki ödeneklerin verilen miktarlar içinde harcanmalarını sağlamak,
 • Cer ile ilgili yatırım programlarında kendisine verilen ödenekleri aşmamak ve yatırımları zamanında gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri almak,
 • Kendisine bağlı denetim elemanlarının raporlarını inceleyerek görülen aksaklıklardan, kendi yetki sınırları içinde olanlarını gidermek, yetki sınırlarını aşan konularda ise Bölge Müdürüne öneride bulunmak,
 • Tüm cer hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

Cer Müdürünün Sorumlulukları

           Madde 5-Cer Müdürü, görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

         Cer Müdürünün Denetimleri

         Madde 6- Cer Müdürleri yılda en az iki kez bölgesinde kendisine bağlı işyerlerini denetlemek zorundadırlar. Denetimlerde başlıca şu noktalar gözetilir.

 • Loko Bakım Atelyeleri, Depolar ve Vagon Bakım Onarım Atelyeleri, sundurma ve benzeri işyerlerinde; çeken ve çekilen araçlara uygulanan periyodik bakım ve onarımların teknik genel emir ve diğer mevzuat doğrultusunda yapılmasını
 • Kendine bağlı işyerleri ile diğer servislere bağlı işyerleri arasında uyumlu çalışılmasını,
 • Çeken araçların kullanımlarının (ütilizasyon) programlara uygun olmasını,
 • Personelin uyum içinde çalışmalarını, iş disiplini ve kuruluşa olan bağlılıklarını,
 • Denetimleri esnasında makinistlerin Demiryolu trafik kurallarına uymalarını, cer araçlarını tekniğine uygun olarak kullanmalarını,
 • Çeken araçların verilen turnist planlarına uygun çalışmalarını,
 • Cer Müdür Yardımcıları, Cer Başkontrolör ve Kontrolörleri ile diğer denetim ve teftiş elemanlarınca saptanan aksaklık ve eksikliklerin giderilmesini,
 • Derayman vinçleri, derayman imdat vagonlarındaki deray cihaz ve malzemelerinin iyi durumda olmalarını,
 • Akaryakıt, patinaj kumu, yağ ve su tesislerinin iyi durumda olmasını,
 • Cer ile ilgili tüm modellerin usulüne uygun doldurulmasını,
 • Döner köprü, kaldırma ve taşıma araçları ile takım ve tezgahların iyi durumda bulundurulmasını,
 • Trenle görev seyahatleri sırasında, trende görevli tüm personelin yönetmeliğe uygun giyinmelerini, birbirleriyle uyumlu çalışmalarını, görevlerini genel emir ve yönetmeliklere uygun olarak disiplinli bir şekilde yürütmelerini, trende bulunması gereken demirbaş malzemelerin düzenli ve eksiksiz olarak bulunmasını, seyir esnasında doldurulması gereken tüm modellerin gerçeğe uygun ve düzenli bir şekilde doldurulmasını,

Cer Müdürleri denetim seyahatlerini yolcu veya yük trenleri ile yapacaklar ve çekilen araçların genel durumlarını, yolcu trenlerinin temizlik, aydınlatma ve sofaj sistemlerinin düzenli çalışmalarını,

Tam ve basit fren tecrübesi yapılması gereken yerlerde; uygun göreceği zamanlarda tecrübeye katılmak ve gerekli kontrollerini,

Diğer ünitelerle ilişki ve koordinasyonunu,

Bu Genel Emirde sayılan tüm cer hizmetlerini genel olarak denetlemek,

             Denetim Raporlarının Hazırlanması

             Madde 7- Cer Müdürleri yapmış oldukları denetimleri esnasında diğer demiryolu hizmetlerinde gördükleri aksaklıkları içeren bir rapor hazırlarlar. Raporlarını üç nüsha olarak düzenlerler. Raporların bir nüshasını kendi dosyalarında saklar, diğer iki nüshasını Bölge Müdürüne verirler. Bölge Müdürleri raporun bir nüshasını kendi görüşlerini de ekleyerek Cer Dairesi Başkanlığına gönderirler.

Cer Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri

             Madde 8- Cer Müdür Yardımcısı;

a)Cer Müdürlüğünün bütçe ve yatırım işlerini Cer Müdürü adına yürütmek,

b)Üçüncü şahıslarla yapılacak sözleşmeleri Cer Müdürü adına yapmak,

c)Çeken ve çekilen araçların periyodik bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parça ve tüketim malzemelerinin zamanında temini için gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlandırmak,

d)Çeşitli konulardaki yazıları hazırlatmak/hazırlamak kendisinin yetki sınırları içinde olanları imzalamak, yetki sınırlarını aşan yazıları imzalamak üzere üst makamlara imzaya göndermek,

e)Personelin her türlü hakedişlerin incelemek, kendi yetki sınırları içinde olanları imzalamak, yetki sınırlarını aşanları Cer Müdürüne imzalatmak,

f)Cer Müdürünün yokluğunda Bölge Müdürünün emirleri doğrultusunda disiplin kurulları ve diğer komisyon toplantılarına katılmak,

g)Bölgedeki vagon teknisyenleri vb personeli yakından tanımak, dolayısıyla sicili raporlarını daha gerçekçi doldurmak,

h)Cer Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri de yapmak ile görevli ve yetkilidir.

         Cer Müdür Yardımcısının Sorumluluğu

         Madde 9- Cer Müdür Yardımcısı, görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan Cer Müdürüne karşı sorumludur.

         Cer Müdür Yardımcısının Denetimleri

          Madde 10- Cer Müdür Yardımcısı, Cer Müdürünün hazırladıkları denetim programına göre yılda en az üç kez bağlı işyerlerini denetlemek zorundadırlar.  Bu denetimlerin Cer Müdürü denetimleri ile ilgili 6. Maddelerinde yazılı olan gözetimler ile Cer Müdürü ve Bölge Müdürünce verilen diğer görevleri de yaparlar.

         Denetim Raporlarının Hazırlanması

          Madde 11- Cer Müdür Yardımcısı, yapmış oldukları denetimleri esnasında demiryolu hizmetlerinde gördükleri eksiklik ve aksaklıkları içeren raporlarını üç nüsha olarak düzenlerler. Raporların bir nüshasını kendi dosyasında saklar, diğer iki nüshasını Cer Müdürüne verirler. Cer Müdürü rapora kendi görüşlerini ekleyerek Bölge Müdürüne gönderir. Bölge Müdürü de kendi görüşlerini ekleyerek raporları Cer Dairesi Başkanlığına gönderir.

Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörünün Görev ve Yetkileri

        Madde 12- Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörü;

 • Bölge merkezlerinde bulundukları sürelerde Cer müdürlerince yapılmış olan iş bölümüne göre Cer Müdürü ve Cer Müdür Yardımcılarına büro işlerinde yardımcı olmak.
 • Gerek ani gerekse programlı denetimlerde; Cer Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde rastlayacakları aksaklık ve eksikliklerin, yetkileri içinde olanlarını yerince çözümlemek, yetkileri dışında olanlarının çözümlenmesi için bir raporla Cer Müdürü kanalıyla Bölge Müdürüne iletmek,
 • Bölgedeki Cer personeli tarafından işlenecek bir suça el koyarak yaptıkları tahkikatı resen sonuçlandırmak, diğer ünitelere ait usulsüzlükler hakkında yapılacak ortak tahkikatları da Bölge Müdürü adına sonuçlandırmak,
 • Yapılacak olan tahkikatlarda kendisine eşdeğer ve daha düşük dereceli memurların ifadelerini almak, kendisinden yüksek dereceli olanların iadelerinin alınması gerektiğinde ise Bölge Müdüründen yetki almak,
 • Bölge sınırları içinde veya komşu bölgelerde kendisinin bulunduğu yere yakın bir yerde meydana gelebilecek deray, karambol veya demiryolu trafiğini engelleyecek önemli bir olayın olması halinde; hiç bir emir beklemeksizin olaya el koymak, komşu bölgede olan bir olay ise ön tahkikatı yapmak, gerekli girişimlerde bulunmak ve alınabilecek her türlü önlemi almak,
 • Amirleri değişen cer işyerlerinin karşılıklı teslim alma ve teslim etme işlerini yönetmeliklere uygun olarak yapmak,
 • Makinist ve Yardımcı makinistlerin Bröve sınavlarına iştirak etmek ile görevli ve yetkilidir.

           Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörünün Sorumluluğu

           Madde 13- Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörü;, görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan bağlı bulunduğu Cer Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

         Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörünün Denetimleri

         Madde 14- Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörü; Cer Müdürlüğüne bağlı işyerleri ile trenlerde yapacağı denetimleri Cer Müdürleri tarafından yapılacak bir programa göre yürütülür. Bu programa göre ayda en az üç yolcu ve yük trenini, işyerlerinin ise iki ayda bir yüzeysel ve altı ayda bir genel denetimlerini yaparlar. Herhangi bir nedenle programda bir aksama olduğu taktirde, nedenler ortadan kalkar kalkmaz denetim tamamlanır.

         Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörü Denetim Raporları

        Madde 15- Cer Başkontrolörü ve Cer Kontrolörü denetimlerinde;

 • İstasyonlarda ve tren üzerinde görevli personelin demiryolu trafik kaidelerine uymalarını,
 • Tren hareket cetvelinin kontrolü ile fren ihtiyacının yeterli olmasını, fren denemelerinin yönetmeliklere uygun yapılmasını,
 • Trende tutulması gereken tüm modellerin usulüne uygun ve düzenli tutulmasını,
 • Loko Bakım Atelyeleri, Cer Atelyeleri ve depolarda çeken araçların yağ ve su analizlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını,
 • Çeken ve çekilen araçların periyodik bakım ve onarımlarının teknik genel emir ve yönergelere uygun, zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılmasını,
 • İşyerlerinde her türlü koruyucu önlemler ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını,
 • Çeken ve çekilen araçlarda giriş-çıkış muayenelerinin uygun yapılmasını,
 • Akaryakıt, yağ vb. Maddelerin kontrol modellerinin muntazam ve doğru olarak düzenlenmesini, akaryakıt sayaçlarının çalışmasını, yağ ve yakıt stoklarının kayıtlardaki miktarlara uygun olmasını,
 • Yakıt ve yağlar ile diğer tüketim malzemelerinin ekonomik bir şekilde kullanılmasını,
 • Takım tezgah ve aletler ile kaldırma ve taşıma araçlarının, döner köprülerin çalışır durumda olmasını,
 • İşyeri binaları ile işçi sosyal tesislerinin temizlik ve sağlık koşullarına uygun, açık sahalar ile hurdalık sahalarının düzenli olmasını,
 • İmdat vagonları ve derayman vinçleri ile bunlarda bulunması gereken teçhizatların ve malzemenin tam ve hizmete elverişli olmasını,
 • Yazışmaların düzenli ve gecikmesiz yapılıp yapılmadığı, evrak ve dosyaların intizamlı olmasını,
 • Memur ve işçi personel arasında dengeli ve adaletli bir iş dağılımı yapılarak personelin aralarında uyumlu çalışmasını,
 • Motorin temini veya taşınması yükleniciler tarafından yapılıyorsa, sözleşme şartlarına uyulmasını,
 • Akaryakıt, patinaj kumu ve yağ tesislerinin düzenli çalışmasını,
 • İşyerlerinde çalışan işçi personelin günlük çalışma durumları ile puantajlarının muntazam tutulmasını, gereksiz fazla çalışma yaptırılmamasını, kart basma saatlerinin çalışır durumda bulundurulmasını,
 • Personelin unvan yükselmesi amacıyla katılacağı kursların tekliflerini inceleyerek adaletli davranılmasını sağlar.

Loko Bakım Atelye Müdürünün Görev ve Yetkileri

            Madde 16- Loko Bakım Atelye Müdürü;

 • Kendisine bağlı tüm çeken araçların (motorlu ve elektrikli dizilerde römorklar dahil) güvenli, verimli ve ekonomik olarak çalıştırılması konusunda gerekli özeni göstermek,
 • Hazırlanmış olan programa göre; çeken araçların periyodik bakım ve onarımlarının kendilerine özgü genel emir ve yönergeler doğrultusunda zamanında, standartlara uygun ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Gerek revizyon ve gerekse büyük arıza ve hasar onarımı için çeken araçları Cer Dairesi ve Bölge Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda ilgili fabrikalara göndermek,
 • Çeken araçların en üst düzeyde faal olmalarını sağlamak maksadıyla zamanında malzeme temini için girişimde bulunmak, izlemek ve sonuçlandırmak,
 • Çeken araçların ütilizasyon bakımından verimli ve ekonomik çalışıp çalışmadıklarını izletmek; aksaklıklar var ise önlenmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Gerek servis bakımı ve gerekse periyodik bakım veya onarım için atölyeye giren tüm çeken araçların giriş muayenelerini özenli bir şekilde yaptırmak ve servise çıkacak olan çeken araçların çıkış muayenelerini de teknik emir ve yönergelere göre yaptırmak,
 • Atölyeye her türlü bakım ve onarım için giren çeken araçların yakıt ve patinaj kumu ikmallerini yaptırmak,
 • Çeken araçlar üzerinde garanti kapsamına giren parça ve komponentlerin arıza ve hasar durumlarını takip ettirmek ve garanti fişlerini düzenletmek, çeken araçlar üzerine deneme gayesiyle takılan parça ve komponentlerin çalışma durumlarını izletmek, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili makama iletmek,
 • Çeken araçlara ait sicil fişlerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Kendisine bağlı tüm çeken araçların günlük faaliyet durumlarını günü gününe Cer Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek,
 • Çeken araçlarda bulunması gereken takım ve demirbaşların düzenli olarak bulunmasını sağlamak,
 • Başka Bölgelere nakledilen çeken araçların demirbaşları ile sicil fişlerini eksiksiz olarak göndermek,
 • İhtiyaç fazlası çeken araçları servisten almak ve ilgili emirlere göre soğuk durumda muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlükçe çeken araçlarla ilgili her ay gönderilen istatistik raporlarını şahsen incelemek, varsa aksaklıkları saptamak ve gerekli önlemleri almak,
 • Çeken araçlar üzerinde bulunan tamir defterleri ve istatistiklere esas oluşturulan modellerin gerçeğe uygun doldurulup doldurulmadıklarını, tamirat defterlerine yazılan arıza ve eksikliklerin cevaplandırılıp cevaplandırılmadığı, yetkili amirlerce imzalanıp imzalanmadığını kontrol etmek,
 • Başka Bölge atelye ve depolarına ait çeken araçların; kendi Bölge sınırları içinde veya kendisine bağlı olanlarının çalıştığı tüm yerlerdeki imdat durumlarını izlemek ve epidemik arızalar üzerinde gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, devam eden arızaların giderilmesi için üst makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Akaryakıt, yağ, antifriz gibi ikmal malzemelerinin günü gününe takibini yaptırmak; giri-çıkı ve devir miktarını Cer Dairesi ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek,
 • Çeken araçlara verilen akaryakıtın sayaçtan geçirilmesi ve kayıtlara sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlamak,
 • Atölyede bulunan her türlü takım, tezgah, sıcak ve soğuk su, buhar, gaz, basınçlı hava, elektrik, patinaj kumu, yakıt ve yağ tesisleri ile bunlarla ilgili teçhizat ve tesisatın, ayrıca sorumluluğu kendisine verilmiş olan kalorifer kazanlarının güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan periyodik muayeneleri yaptırmak,
 • Servise çıkan çeken araçların; zaman saatlerinin ayarlı, hız kontrol bantlarının takılmış olarak servise çıkarılmalarını, servis dönüşünde bitmiş veya ikinci bir servise yetmeyecek olan bantların çıkartılarak kontrol için Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 • Deray ve karambol olaylarında kullanılan derayman vinçleri ile deray imdat vagonlarında bulunan teçhizat ve malzemelerin her an emre hazır, iyi ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak,
 • Bölgesi veya komşu Bölge hudutları içinde meydana gelebilecek deray, karambol gibi olayları haber aldığında ilgili makamlarla bağlantı kurarak derayman vinci, imdat vagonları ve imdat personelini en kısa sürede olay yerine göndermek için tüm önlemleri almak, ekibin bir an önce toplanabilmesi için kuruluşumuz araçlarından, yeterli araç sağlanamadığı taktirde özel araçlardan yararlanmak,
 • Vardiya amirlerince düzenlenen devir teslim defterlerini incelemek, varsa düzensizlikleri gidermek,
 • Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünden gelen emir ve talimatlardan personelin bilgi almasını sağlamak, gerekli olanları personele dağıttırmak ve uygulamalarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
 • Hizmetlerin güvenle yürütülmesi için tüm gaybubet durumlarını dikkate alarak işleri planlamak,
 • Faal personelin günlük görev emrini hazırlatmak, görev dağılımında adaletli bir uygulama yapmak,
 • Personel planlamasını yapmak, koordinasyonu sağlamak ve personeli en rasyonel şekilde değerlendirerek işgücü kaybını önlemek,
 • Günün değişen şartları ve iş kapasitesinin artması veya azalması gibi durumları göz önüne alarak; atelyedeki iş postalarının adetlerinin azaltılması veya yeni iş postalar kurulması için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak,
 • Atelyede çalışan; ünite amirlerinin ve uhdesinde çalışan diğer personelin iş bölümünü yapmak ve Bölge Müdürlüğüne onaylatmak,
 • Memur, faal personel ve işçilerin her türlü puantajlarının düzenli tutulmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,
 • Kendisine bağlı memur ve işçi personelin; personel kanunu, iş kanunu, çeşitli yönetmelik ve tüzükler ile toplu iş sözleşmesi ve Kuruluşumuzun genelgelerine uygun olarak çalıştırılmaları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında; yürürlükte olan kanun tüzük, yönetmelik ve emirler doğrultusunda önleler almak ve gerekli kontrolleri yapmak,
 • Atelyede bulunan bakım kanallarının, çalışma sahalarının, soyunma yerleri banyo ve tuvaletler ile yemekhane, dinlenme yerlerinin, ayrıca açık olanların temiz ve düzenli bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
 • Çeken araçlar ile atelye sınırları içinde; yaygın, sabotaj, hırsızlık gibi olaylara karşı her türlü emir ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemleri almak, yangın söndürme cihaz ve tesisatının her an hizmete hazır ve bakımlı bir şekilde bulundurulmasını sağlamak eksiklikler var ise bunları tamamlatmak için girişimlerde bulunmak,
 • Cer ve Eğitim Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan eğitim programları çerçevesinde, teknik personel, faal personel, memur e işçilerin Kuruluşumuz içinde veya diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çeşitli kurs, seminer, staj, gibi eğitim programlarına katılmalarını sağlamak, ihtiyaca göre gerekli gördüğünde kendi bünyesi içinde işbaşı eğitimlerini yaptırmak, eğitim programına katılacak elemanları özenle seçmek ve zamanında eğitime katılmalarını sağlamak,
 • Gelen ve giden evrakın zamanında işleme girmesini ve gereğinin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

 

 

 

             Loko Bakım Atelye Müdürünün Sorumluluğu

             Madde 17- Loko Bakım Atelye Müdürü; görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan bağlı bulunduğu Cer Müdürüne karşı sorumludur.

           Depo Müdürü ve Depo Şefinin Görev ve Yetkileri

           Madde 18- Depo Müdürü ve Depo Şefi;

 • Kendisine bağlı veya vekaleten emrinde çalışan tüm çeken araçların (Motorlu ve elektrikli dizilerde römorklar dahil) güvenli, verimli ve ekonomik olarak çalıştırılması konusunda gerekli özeni göstermek,
 • Hazırlanmış olan programa göre; çeken araçların periyodik bakım ve onarımlarının kendilerine özgü genel emir ve yönergeler doğrultusunda depoya verilmiş periyodik bakım ve onarım yetkisine göre, zamanında, standartlara uygun ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Gerek revizyon ve gerekse büyük arıza ve hasar onarımı için çeken araçlardan, deposuna bağlı olanlara Cer Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü, deposunda vekalet olarak çalışanları ise Loko Bakım Atelye Müdürünün emirleri doğrultusunda ilgili fabrikalara göndermek,
 • Çeken araçların en üst düzeyde faal olmalarını sağlamak maksadıyla zamanında malzeme temini için gerekli ihtiyaç listelerini hazırlamak ve hazırlatmak,
 • Çeken araçların ütilizasyon bakımından verimli ve ekonomik çalışıp çalışmadıklarını izlemek, aksaklıklar var ise önlenmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Gerek servis bakımı ve gerekse periyodik bakım ve onarım için depoya giren tüm çeken araçların giriş muayenelerini yaptırmak ve servise çıkacak olan çeken araçların çıkış muayenelerini de teknik emir ve yönergelere göre yaptırmak,
 • Müstakil depolarda 6 ncı madde 1. ve 3. Bentlerinde sayılan tüm hizmetlerin yürütülebilmesi için vardiyadan sorumlu amirleri görevlendirmek,
 • Depoya her türlü bakım ve onarım için giren çeken araçların; yakıt, patinaj kumu gibi ikmallerini yaptırmak,
 • Çeken araçlar üzerinde garanti kapsamına giren parça ve komponentlerin arıza ve hasar durumlarını izlemek ve garanti fişlerini düzenlemek, çeken araçlar üzerinde deneme gayesiyle takılan parça ve komponentlerin çalışma durumlarını izlemek ve Loko Bakım Atelye Müdürüne iletmek,
 • Kendisine bağlı veya vekalet çalışan çeken araçların günlük faaliyet durumlarını günü gününe Loko Bakım Atelye Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Cer Dairesi Başkanlığına bildirmek,
 • Çeken araçlarda bulunması gereken takım ve demirbaşların düzenli olarak bulunmasını sağlamak,
 • İhtiyaç fazlası çeken araçları servisten almak ve ilgili emirlere göre soğuk durumda muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Çeken araçlar üzerinde bulunan tamir defterleri ve istatistiklere esas oluşturan modellerin gerçeğe uygun doldurulmalarını, tamirat defterlerine yazılan arıza ve eksikliklerin cevaplandırılmalarını, yetkili amirlerce imzalanmış olduğunu kontrol etmek,
 • Deposuna, Loko Bakım Atölyesine veya başka Bölge Depo veya Atölyelerine bağlı olup kendi çalışma sınırları içinde imdat isteyen çeken araçların imdat nedenlerini incelemek, Cer Müdürlüğü ve ilgili yerlere iletmek,
 • Akaryakıt, yağ, antifriz vb, ikmal malzemelerinin günü gününe takibini yapmak, giri, çıkı ve devir miktarlarını Cer Dairesi ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek,
 • Çeken araçlara verilen akaryakıtın sayaçtan geçirilmesi ve kayıtlara sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlamak,
 • Depoda bulunan her türlü takım, tezgah, sıcak ve soğuksu, buhar, gaz, basınçlı hava elektrik, patinaj kumu, yakıt ve yağ tesisleri ile bunlarla ilgili teçhizat ve tesisatın, ayrıca sorumluluğu kendisine verilmiş olan kalorifer kazanlarının güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan periyodik muayenelerini yaptırmak,
 • Servise çıkan çeken araçların; zaman saatlerinin ayarlı, hız kontrol bantlarının takılmış olarak servise çıkarılmalarını, servis dönüşünde bitmiş olan veya ikinci bir servise yetmeyecek olan bantların çıkartılarak kontrol için Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 • Deray ve karambol olaylarında derayman vinçleri ile deray imdat vagonlarında bulunan teçhizat ve malzemeleri her an emre hazır, iyi ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak,
 • Bölge veya komşu Bölge hudutları içinde meydana gelebilecek deray, karambol vb olayları haber aldığında ilgili makamlarla bağlantı kurarak derayman vinci, imdat vagonları ve imdat personelini en kısa sürede olay yerine göndermek için tüm önlemleri almak, ekibin bir an önce gönderilmesi için kuruluş araçlarından, yeterli araç sağlanamadığı takdirde özel araçlardan yararlanmak.
 • Vardiya amirlerince düzenlenen devir teslim defterlerini incelemek, meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek,
 • Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünden gelen emir ve talimatlardan personelin bilgi almasını sağlamak, gerekli olanlarını personele dağıtmak ve uygulamalarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
 • Hizmetlerinin güvenle yürütülmesi için tüm personelin izin, hastalık vb durumlarını dikkate alarak işleri planlamak,
 • Faal personelin günlük görev emrini hazırlatmak/hazırlamak, personelin görev dağılımında adaletli bir uygulama yapmak,
 • Personel planlamasını yapmak, koordinasyonu sağlamak ve personeli en iyi şekilde değerlendirerek iş gücü kaybını önlemek,
 • Günün değişen şartlarına ve iş kapasitesine göre depodaki iş postaları adetlerinin azaltılması veya yeni iş postaları kurulması için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak,
 • Depoda çalışan Depo Şefi ve diğer amirlerin iş bölümünü yapmak ve Bölge Müdürlüğüne onaylatmak,
 • Memur, faal personel ve işçilerin her türlü puantajlarının düzenli uygun tutulmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,
 • Kendisine bağlı memur ve işçi personelin; kanun, iş kanunu, yönetmelikler ve tüzükleri ile kuruluşumuzun genelgelerine uygun olarak çalıştırılmaları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında; mevcut kanun, tüzük, yönetmelikler ve emirler doğrultusunda önlemler almak ve gerekli kontrolleri yapmak,
 • Depoda bulunan bakım kanallarının, çalışma sahalarının, soyunma mahalli, banyo ve tuvaletler ile yemekhane, dinlenme yerlerinin, ayrıca açık alanların temiz ve düzenli bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
 • Çeken araçlar ile depo sınırları içinde; yangın, sabotaj, hırsızlık vb olaylara karşı her türlü emir ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemleri almak, yangın söndürme cihaz ve tesisatının her an hizmete hazır ve bakımlı bir şekilde bulundurulmasını sağlamak, eksiklikler var ise bunları tamamlatmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Cer ve Eğitim Daireleri tarafından hazırlanan eğitim programları çerçevesinde; teknik personel, faal personel, memur ve işçilerin Kuruluşumuz içinde veya diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çeşitli kurs, seminer, staj vb eğitim programlarına katılmalarını sağlamak, eğitim programına katılacak elemanları özenle seçmek ve zamanında eğitime katılmalarını sağlamak,
 • Gelen ve giden evrakın zamanında işleme girmesini ve gereğinin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

            Depo Müdürü ve Depo Şefinin Sorumluluğu

            Madde 19- Depo Müdürü ve Depo Şefi; görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan bağlı bulunduğu Cer Müdürüne karşı sorumludur.

            Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 20– Vagon Bakım ve Onarım Atelye Müdürü;

 • Teşkilatındaki personelin verimli çalışmasını sağlamak,
 • Teşkilatında çalışan personelin iş programlarını ve nöbet listelerini hazırlatmak,
 • Günlük işleri kontrol etmek,
 • Her ay mıntıkasındaki vagon birimlerini denetlemek gördüğü düzensizlikleri gidermek, turne raporları tanzim etmek ve değerlendirilmesi için bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermek,
 • Teşkilatı ile ilgili gerekli yazışmaları yaptırmak,
 • Günlük gelip giden trenlerin emirlere uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 • İhtiyaç olan vagon malzemelerini zamanında temin ederek onarım ve bakımların gecikmesini önlemek,
 • Teşkilat garlarında teşkil edilen trenlerin sağlıklı bir şekilde sevklerini temin ederek seyir halinde vagon arızalarını önlemek,
 • Teşkilat garlarında yedek (gare edilen) olarak bulundurulan vagonları her an servise verilecek şekilde hazır bulundurmak,
 • Bölgesindeki istasyonlara terk edilmiş arızalı ve hasarlı vagonların onarımlarını kısa zamanda yaptırmak,
 • Periyodik bakım ve onarım müddetlerini dolduran vagonların muayene ve tamirlerini yaptırmak,
 • Parka yeni giden vagonları garanti müddeti doluncaya kadar gözetim altında bulundurmak ve gereğini yapmak,
 • Teşkilatının daha verimli çalışması için ihtiyaç olan teçhizat, tesisat (su, basınçlı hava, elektrik tesisatı, avadanlık tezgah) konularında yatırım tekliflerinde bulunmak,
 • Tren kazalarında (deray, karambol) imdat ekiplerine kendi imkanları ile yardımcı olmak,
 • Personelin terfi-tecziye ve taltifleri konularında gerekçeli olarak teklifte bulunmak,
 • Tren teşkili, sevki ve teşkilat garlarında varış ve çıkış muayenelerini yaptırmak suretiyle trenlerin seyir emniyetlerini sağlamak,
 • Trenlerin son bulunduğu gar ev istasyonlarda vagonların gerekli kontrol ve muayenelerini yaptırmak,
 • Yukarıda belirtilen işlemleri, yürürlükte bulunan talimatname, Teknik ve Genel Emirlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yıllık verilen onarım programlarına göre vagon tamirlerini gerçekleştirmek suretiyle servisteki vagon sayısını en üst seviyede tutmak,
 • Vagonların daha verimli ve arızasız çalışmaları için gerekli gördüğü tadilat önerilerinde bulunmak,
 • Vagon parça ve komponentlerinin tamirleri için çeşitli branşlarda kalifiye eleman yetiştirmek ve kendi branşında çalışmasını sağlamak,
 • Dingil çatlak muayenelerinin aksatılmadan yaptırılması ile olması muhtemel olayların önlenmesini sağlamak,
 • Onarım atölyelerinde vagonların onarımlarının teknik emirlere uygun olarak yapılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak,
 • Vagonların ısıtma, su tesisatlarına lavaj yaptırılarak kışırlarının temizlenmesini temin ettirmek, yolcu vagonlarının konforu ile ilgili her türlü tedbirleri aldırmak, bunlarla ilgili temizlik, ısı düzensizliklerini gidermek, fare mücadelesi vs gibi hususları uygulamak,
 • Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğün ve gönderilen emirlerin personelle ilgili olanlarını ilan tahtasına asarak duyurmak,
 • Bölgesindeki tüm memur ve işçilerin puantajlarını tutmak, personelin belirtilen zamanlarda işe geliş ve gidişlerini sağlamak,
 • Teşkilatında çalışan personelin; Personel ve iş kanunlarına, toplu iş sözleşmesine uygun olarak çalıştırılması ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında meri kanun ve emirleri uygulamak,
 • Genel Müdürlük tarafından hazırlanan eğitim programları çerçevesinde Teknik Personel ve işçilerini eğitim merkezlerinde, bağlı kuruluşlarımızda veya diğer kuruluşlarda çeşitli kurs, seminer, staj konularında eğitimlere katılmalarını sağlamak, ihtiyaç hainde tespit edilen branşlarda kendi bünyesinde işbaşında eğitim yaptırmak ve verimi artırmak,
 • Şirketler tarafından temizlikleri yapılan yolcu vagonlarının kontrol ve denetimlerini yaptırmak, hak edişlerin denetim sonuçlarına göre yapılmasını sağlamak,
 • Bölgesinde arızalarından dolayı istasyonlara terk edilen vagonların tamirlerinin en kısa zamanda yapılması için tamir ekip vagonu ve personelini her an servise hazır durumda bulunmak ile görevli ve yetkilidir.

            Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürünün Sorumluluğu

            Madde 21- Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürü; görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan bağlı bulunduğu Cer Müdürüne karşı sorumludur.

Vagon Servis Şefinin Görev ve Yetkileri

            Madde 22- Vagon Servis Şefi;

 • Vagon Servis Şefi; bağlı olduğu vagon bakım ve onarım atelye müdürünün yardımcısı olup, Vagon Servis Şefliğinin amiridir.
 • Teşkilatındaki personelin verimli çalışmasını sağlamak,
 • Bünyesinde çalışan personelin vardiya programlarını yapar nöbet listelerini düzenlemek, kontrol ve takip etmek,
 • Günlük işleri kontrol eder. Nöbetçi vagon teknisyenleri ile işçilerin görevlerini denetlemek ve verimli çalışmalarını sağlamak,
 • Gelen evrakları geciktirilmeden gereğini yaparak cevaplandırmak,
 • İhtiyaç duyulan malzemeleri zamanında temin etmek, kullanılan malzemenin yerinde ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak,
 • Bulundukları gar teşkilatından geçen trenlerin varış ve çıkış muayenelerini yaptırmak suretiyle trenlerin seyir emniyetlerini temin etmek,
 • Yolcu trenlerinin temizlik, ısıtma ve aydınlatma bakımından muntazam olarak sevklerini sağlamak,
 • Teşkilat garlarında teşkil edilen trenlerin gerekli kontrol ve muayenelerini yaptırmak suretiyle vagon arızalarının önceden tespiti ile seyir halinde vagon arızaları nedeniyle trenin tehirlerini önlemek,
 • Bulunduğu teşkilat garına tahsis edilmiş yolcu vagonları ile hizmet vagonlarının tamir ve bakımlarını takip ve temin etmek,
 • Yedek bekleyen yolcu vagonlarının her an servise verilecek şekilde muntazam bulundurulmasını sağlamak,
 • Yük vagonlarının yükleme ve boşaltma konularının meri emirlere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Bölgesinde arızalı tutulan vagonların onarımlarının kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
 • Revizyon müddetini doldurmuş vagonların tamir ve bakımları için Onarım Atölyelerine veya Bağlı Kuruluşlara (Fabrikalara) sevklerini temin etmek,
 • Parka giren yeni vagonları garanti müddeti doluncaya kadar gözetim altınca bulundurmak ve gereğini yapmak,
 • Deray, karambol gibi olaylarda imdat ekiplerine kendi imkanları ile yardımcı olmak,
 • Personelin terfi-tecziye ve taltifleri için teklifte bulunmak,
 • Bünyesinde çalışan memur ve işçilerin personelin ve iş kanunlarına, toplu sözleşme hükümlerine uygun şekilde çalıştırılması ile iş güvenliği ev işçi sağlığı konularında meri kanun ve kararnameleri uygulamak,
 • Yukarıda belirtilen işlemlerin talimatname tüzük, teknik ve genel emirlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

            Vagon Servis Şefinin Sorumluluğu

            Madde 23- Vagon Servis Şefi; görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan bağlı bulunduğu Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

Elektrik İşleri Müdürünün Görev ve Yetkileri

            Madde 24- Elektrik İşleri Müdürü;

 • Bölgesindeki yolcu vagonlarıyla yük ve yolcu furgonlarının elektrikle aydınlatılması, ısıtılması ve soğutulması sistemlerinin faal duruma getirilmesi, faal durumda tutulması ile Bölgesinde bulunan tüm sabit tesislerin elektriki açıdan bakım ve onarımlarını yaparak güvenli, verimli ve ekonomik bir hizmet vermek amacıyla gerekli özeni göstermek,
 • Elektriki yönden yolcu vagonları ile furgonların ve sabit tesislerin periyodik bakım ve onarımlarının kendilerine özgü genel emir ve yönergeler doğrultusunda zamanında, standartlara uygun ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Elektriki yönden yolcu vagonu ve furgonlar ile sabit tesislerin en üst düzeyde hizmet vermelerini sağlamak maksadıyla; zamanında malzeme temini için girişimde bulunmak, izlemek ve sonuçlandırmak,
 • Elektriki yönden arızalı olduğu tespit edilen vagonlara gerekli modelleri tanzim etmek,
 • Elektriki yönden büyük arıza ve hasar onarımı gerektiren vagonları Cer Dairesi ve Bölge Müdürlüğü emirleri doğrultusunda ilgili fabrikalara göndermek ve gerekli modelleri tanzim etmek,
 • Planlı bakım ve arıza tamiri için bakım-onarıma tabi tutulan vagonlar için Vagon Bakım Atölyesi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak bakım ve onarımların kısa zamanda ve istenilen şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Yolcu vagonları ve furgonlar üzerinde elektriki yönden garanti kapsamına giren parça ve komponentlerin arıza ve hasar durumlarını takip ettirmek ve garanti fişlerini düzenletmek, araçlar üzerine deneme amacıyla takılan parça ve komponentlerin çalışma durumlarını izletmek, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili makama iletmek,
 • Yolcu vagonları ve furgonlardan elektriki yönden tamirde olanları ve tamire tutulanları düzenli bir şekilde günü gününe Bölge Müdürlüğüne bildirmek,
 • Sorumluluk alanına giren epidemik arızalar üzerinde gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak, devam eden arızaların giderilmesi için üst makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Kendisine bağlı işyerlerinde bulunan her türlü takım, tezgah, sıcak ve soğuk su, basınçlı hava, elektrik, gibi tesisler ile bunlara ait teçhizat ve sorumluluğu kendisine verilmiş tesisatın güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan periyodik muayeneleri yaptırmak,
 • Bölgesinde bulunan TCDD’ye ait tüm binaların, gar, istasyon, durak lojmanlar, işyerleri vb sabit tesislerin ve bunlara ait sahaların aydınlatılması ile elektriki tesisatlarının yapımını, kontrolünü, bakım ve işletilmesini sağlamak,
 • Bölgeinde bulunan TCDD’ye ait tüm işyerlerindeki her çeşit tesis, tezgah ve teçhizatın elektriki yönden montajı, bakım ve onarımı işlerini yapmak,
 • Bölgesiyle ilgili elektrik enerjisi temini konularında, Bölge Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda ilgili kuruluşlarla görüşmeler yazışmalar ve sözleşmeler yapmak,
 • Bölgesindeki tüm tesislerin elektrik faturalarını kontrol etmek, kaydını tutmak ve gerekli birimlere göndermek,
 • Ortak sayaçtan enerji olan tesislerin sarfiyatlarını tespit etmek, değerlendirmek ev ilgili birimlere göndermek,
 • Kaçak kullanılan elektrikleri tespit ve iptal etmek, gereksiz elektrik enerjisi kullananları ikaz etmek,
 • Bölgesindeki TCDD’ye ait yüksekgerilim trafoları ve enerji nakil hatlarının bakım, arıza ve onarımlarını yapmak veya usulüne uygun bir şekilde ilgili kuruluşlara ya da 3 ncü şahıslara yaptırmak,
 • Sorumluluk alanına giren tüm hizmetlerin yapılabilmesi için, bilgili, becerikli, deneyimli ve yeterli sayıda elemanlardan oluşmuş kontrol ekipleri kurmak,
 • Hizmetlerin güvenle yürütülmesi için tüm personelin, gaygubet durumlarını dikkate alarak işleri planlamak,
 • Trenlere refakat istendiğinde bilgi, beceri ve deneyimleri en iyi durumda olanları görevlendirmek.
 • Personel planlaması yapmak, koordinasyonu sağlamak ve personeli en rasyonel şekilde değerlendirerek işgücü kaybını önlemek,
 • Günün değişen şartları ve iş kapasitesinin artması veya azalması gibi durumları göz önüne alarak, iş postalarının adetlerinin azaltılması veya yeni iş postaları kurulması için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak,
 • İşyerinde bulunan amirlerin iş bölümünü yapmak ve Bölge Müdürlüğüne onaylatmak,
 • Kendisine bağlı memur ve işçi personelin; personel kanunu, iş kanunu, çeşitli yönetmelik ve tüzükleri ile toplu iş sözleşmesi ve Kuruluşumuzun genelgelerine uygun olarak çalıştırılmaları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında, yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler doğrultusunda önlemler almak ve gerekli kontrolleri yapmak,
 • Kendisine bağlı bulunan işyeri/işyerlerine ait çalışma sahaları, soyunma yerleri, banyo ve tuvaletler ile yemekhane, dinlenme yerlerinin, ayrıca açık alanların temiz ve düzenli bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
 • Kendisine bağlı işyeri/işyerleri sınırları içinde; yangın, sabotaj, hırsızlık, gibi olaylara karşı her türlü emir ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemleri almak, yangın söndürme cihazı ve tesisatının her an hizmete hazır ve bakımlı bir şekilde bulundurulmasını sağlamak, eksiklikler var ise bunları tamamlatmak için girişimlerde bulunmak,
 • Cer ve Eğitim Daireleri tarafından hazırlanan eğitim programları çerçevesinde, memur ve işçilerin Kuruluşumuz içinde diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çeşitli kurs, seminer, staj vb eğitim programlarına katılmalarını sağlamak, ihtiyaca göre gerekli gördüğünde kendi bünyesi içinde işbaşı eğitimlerini yaptırmak, eğitim programına katılacak elemanları özenle seçmek ve zamanında eğitime katılmalarını sağlamak,
 • Gelen ve giden evrakın zamanında işleme girmesini ve gereğinin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Yatırım ödeneklerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, ödenek tecavüzüne meydan verilmemesi için gerekli önlemleri almak ile görevli ve yetkilidir.

           Elektrik İşleri Müdürünün Sorumluluğu

            Madde 25- Elektrik İşleri Müdürü; görevlerini zamanında, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan bağlı bulunduğu Cer Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

            Yürürlükten Kaldırılan Genel Hükümler

            Madde 26- Bu Genel Emrin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.05.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Cer Müdürlüğü Bünyesindeki İşyeri Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Belirleyen 209 numaralı Genel Emir” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

            Madde 27- Bu Genel Emir 09./06./2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

            Madde 28- Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.